Общи условия на Дигитална Агенция WEBTACT

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „УЕБТАКТ“ ЕООД, ЕИК 206796741 и Посетителите на уеб-сайта https://webtact.bg  (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

  1. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно WEBTACT.BG

Наименование: „УЕБТАКТ“ ЕООД

ЕИК: 206796741

Седалище и адрес на управление: 

гр.Бургас, кв.Ветрен , ул. „Българка“ № 30

Данни за кореспонденция: гр.Бургас, кв.Ветрен , ул. „Българка“ № 30 , e-mail: [email protected]

(2) Комисия за защита на личните данни

 ПРЕПРАТКА АКТИВЕН ЛИНК – Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на „УЕБТАКТ“ ЕООД предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на „УЕБТАКТ“ ЕООД, както и достъп до публикуваните новини и материали

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на „УЕБТАКТ“ ЕООД и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на „УЕБТАКТ“ ЕООД.

(2) Изображенията в Сайта на „УЕБТАКТ“ ЕООД и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на „УЕБТАКТ“ ЕООД и не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на „УЕБТАКТ“ ЕООД.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на „УЕБТАКТ“ ЕООД, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) „УЕБТАКТ“ ЕООД не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на „УЕБТАКТ“ ЕООД върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

  1. Политики за поверителност

Чл. 6. (1) „УЕБТАКТ“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) „УЕБТАКТ“ ЕООД не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от „УЕБТАКТ“ ЕООД на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

Всичко останало относно Политиките за поверителност може да прочетете ТУК (активен линк)

  1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „УЕБТАКТ“ ЕООД по всяко време, като „УЕБТАКТ“ ЕООД своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от „УЕБТАКТ“ ЕООД.

  1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) „УЕБТАКТ“ ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) „УЕБТАКТ“ ЕООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) „УЕБТАКТ“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на „УЕБТАКТ“ ЕООД при използването на Сайта и съдържащите се в него материали

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2022 г.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 

OPC – Онлайн решаване на спорове

DMCA – Защита на съдържанието на сайта

KZP – Комисия за защита на потребителите

CPC – Комисия за защита на конкуренцията